پوسترهاو اینفوگرافی ها

اینفوگرافی مسابقات بین المللی قرآن کریم

اینفوگرافی تحلیل کلی معماری موجود مسابقات قرآن در این اینفوگرافی با معماری و ساختار کلی مسابقات قرآنی فعلی کشور آشنا می‌شوید

شاهین عابدین‌پور

زمستان 1399

دبیرخانه گفتمان قرآنی

اینفوگرافی فرآیندهای شناسایی شده نظام موجود مسابقات قرآن

اینفوگرافی فرآیندهای شناسایی شده نظام موجود مسابقات قرآن در این اینفوگرافی با فرآیندهای برگزاری مسابقات قرآن در کشورمان بیشتر آشنا می‌شوید.

شاهین عابدین‌پور

زمستان 1399

دبیرخانه گفتمان قرآنی

اینفوگرافی شیوه‌نامه مسابقات گفت‌آیه

در این اینفوگرافی با شیوه‌نامه برگزاری مسابقات جذاب گفت‌آیه بیشتر آشنا می‌شوید.

شاهین عابدین‌پور

زمستان 1399

دبیرخانه گفتمان قرآنی