کلیپ ها

حتما ما رو میگه

طرح از تحلیل کلی معماری موجود بر ای مسابقات ببین المللی قرآن کریم که توسط تیم تولید محتوای دبیرخانه تکمیل برای  متن پیش ساخته برای استفاده عمومی

سه دقیقه

تابستان 1395

دبیرخانه گفتمان قرآنی

قبول دارد؟؟

جایگاه قرآن در زندگی ما کجاست؟
قبول دارید که انس روزانه با قرآن توی زندگیمون جایگاه ویژه‌ای نداره؟

چهار دقیقه

تابستان 1395

دبیرخانه گفتمان قرآنی

توی نمایشگاه قرآن از مردم پرسیدیم که آیا جمله زیر درسته:”ما در زندگیمان هیچ نیازی به قرآن نداریم”نظر شما چیه؟

سه دقیقه

تابستان 1395

دبیرخانه گفتمان قرآنی