امام خامنه ای قرآن

فرهنگ قرآنی

امام خامنه ای:

آن وقتی که کسی در این کشور و این جامعه حرفی زد و مطلبی گفت، هر کسی از جوان های این مملکت بتواند با آشنایی با قرآن، تشخیص بدهد که این حرف، غلط یا درست است! آن وقت ما با قرآن آشنا هستیم و فرهنگ قرآنی بر زندگی ما حاکم است.
هنوز آن جور نشده ایم! هنوز آن طور که شاید و باید ما با مفاهیم قرآن آشنا نشده ایم و این مفاهیم در جامعه ما گسترش پیدا نکرده است.
(78/09/20)

دانلود پوستر با کیفیت اصلی