دکتر محمدرضا معینی

دکتر محمدرضا معینی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مولف کتاب “بررسی نظام احسن و اسوه حسنه در آموزش قرآن کریم”