حسین منی و انا من حسین

دکتر لسانی فشارکی:
حج فقط گشتن دور کعبه نیست بلکه حج در شرایط خاصی پشت کردن به کعبه و رفتن به سوی جایی است که کعبه بازتعریف و تطهیر بشود.

دانلود کیفیت خوب
دانلود کیفیت متوسط