تدبر موضوعی قرآن

تدبر موضوعی قرآن

قرآن کریم موضوعات مختلفی در سطوح متفاوت دارد که گاهی ممکن است عدم جامع نگری به آن ها موجب تصور اختلاف و ناهماهنگی در قرآن باشد. تدبر موضوعی فعالیتی در راستای هماهنگ بینی آیات پیرامون یک موضوع در قرآن کریم است. تدبر موضوعی قرآن راه اثبات هماهنگی و عدم اختلاف در قرآن و در نتیجه اثبات کلام الله بودن قرآن است.

کتاب حاضر که به کوشش حجت الاسلام محمد حسین الهی زاده به رشته تحریر درآمده است، روش تدبر موضوعی قرآن را تبیین کرده و در سه فصل تنظیم شده است. در فصل یکم مبانی و مبادی تدبر موضوعی و در فصل دوم روش تدبر موضوعی بررسی شده است. در پایان نیز موضوع شفاعت برای نمونه و به هدف تعلیم عملی تدبر موضوعی و بررسی عینی این روش تدبر شده است.