از کعبه تا کربلا

دکتر لسانی فشارکی:
آفرین ابراهیم! بسیار زیبا عمل کردی! ولی تا اینجا بیشتر سهم تو نبود.
تو نیز باید مانند عالمیان منتظر آن ذبح عظیم باقی بمانی!

دانلود کیفیت خوب
دانلود کیفیت متوسط